Algemene Voorwaarden

Loading ...

De eigenaar van de site is Merchoid Ltd, KW House, 11 Stourdale Road, Cradley Heath, Birmingham, B64 7BG. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan deze site en deze voorwaarden.

1. Interpretatie

1.1 Definities.

"Werkdag"

een dag (behalve een zaterdag, zondag of feestdag) waarop de banken in Londen open zijn.

"Conditie"

de algemene voorwaarden uiteengezet in dit document, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 12.2.

"Contract"

het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

"Klant"

de persoon of het bedrijf die de Goederen van de Leverancier koopt met de bedoeling de Goederen voor eigen gebruik te kopen in plaats van deze in het kader van een bedrijf door te verkopen.

"Kracht

Overmachtsgebeurtenis"

een gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van een partij ligt.

"Goederen"

"Intellectuele eigendomsrechten"

de goederen (of een deel daarvan) vermeld in de Order.

octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op het gebied van de oprichting, goodwill en het recht om te vervolgen wegens doorgang, rechten op ontwerpen, databankrechten, gebruiksrechten en bescherming van de vertrouwelijkheid van, vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van, en rechten om voorrang te claimen van , dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan ​​of zullen bestaan.

"Volgorde"

de bestelling van de Klant voor de Goederen, op grond van het Aankoopaccount van de Klant of de bestelling van de Klant voor Goederen, geplaatst via de Site, waarbij de Klant geen Aankoopaccount heeft.

“Aankooprekening”

betekent de registratie van de Klant als accounthouder op de Site van de Leverancier die wordt gebruikt om de Goederen te kopen.

'Site'

middel www.merchoid.com en/of varianten daarvan die betrekking hebben op business-to-business-verkopen.

"Leverancier"

Merchoid Limited (geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 09739902) en zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van tijd tot tijd.

1.2 Interpretatie:

1.2.1 een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die krachtens die wet of wettelijke bepaling is opgesteld, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

1.2.2 elke zinsnede die door de voorwaarden wordt geïntroduceerd waaronder, omvatten, vooral of enige soortgelijke uitdrukking zal als illustratief worden opgevat en zal de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet beperken.

1.2.3 een verwijzing naar het schrijven van or geschreven omvat e-mails.

1.2.4 Een verwijzing naar de Leverancier omvat, indien relevant, de partners, agenten, werknemers van de Leverancier en elke andere persoon die door de Leverancier is geautoriseerd.

2. Contractbasis

2.1 Om een ​​Bestelling te plaatsen, kan de Klant een Aankoopaccount aanmaken of rechtstreeks via de Site een bestelling plaatsen. Ongeacht of de Bestelling via het Aankoopaccount wordt geplaatst of niet, de Klant moet de benodigde Goederen aan de winkelwagen toevoegen en op ‘afrekenen’ klikken. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant de volgende gegevens invoeren, zoals aangegeven op de site:

2.1.1 Volledige naam

2.1.2 Adres

2.1.3 Verzendadres

2.1.4 Telefoonnummer

2.1.5 E-mailadres

2.1.6 Betaalmethode en betalingsinformatie.

2.2 Bij het plaatsen van een bestelling via de Site garandeert en bevestigt de Klant dat alle door de Klant verstrekte gegevens juist zijn, dat de gebruikte betaalmethode en adresgegevens van hemzelf zijn en dat de Klant over voldoende middelen beschikt om de Goederen te betalen.

2.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant wil opleggen of opnemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze.

2.4 De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van de door de Klant ingediende Bestelling volledig en accuraat zijn.

2.5 De ​​Bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier de door de Klant verstrekte informatie verifieert en een schriftelijke aanvaarding van de Bestelling afgeeft, op welk moment het Contract tot stand komt.

2.6 De Klant doet afstand van elk recht dat hij anders zou hebben om zich te beroepen op enige voorwaarde die wordt onderschreven, geleverd bij of opgenomen in documenten van de Klant die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.

2.7 Alle door de Leverancier geproduceerde monsters, beschrijvende zaken of advertenties en alle beschrijvingen die op de Site van de Leverancier worden vermeld, zijn uitsluitend bedoeld om bij benadering een idee te geven van de Goederen waarnaar daarin wordt verwezen. Ze maken geen deel uit van het Contract, hebben geen enkele contractuele kracht en kunnen van tijd tot tijd door de Leverancier worden gewijzigd.

2.8 De Leverancier behoudt zich het recht voor om informatie, prijzen en beschrijvingen van de vermelde Goederen op de Site te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Order zullen door de Leverancier schriftelijk aan de Klant worden bevestigd. De Leverancier behoudt zich het recht voor om bij de verkoop van Goederen, voorafgaand aan de levering, enige wijziging aan te brengen in of af te wijken van de beschrijving of het ontwerp van de Goederen en de Klant kan de levering van de Goederen niet op die basis weigeren.

2.9 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de beschrijving van de Goederen te wijzigen indien dit vereist is door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

3. Levering

3.1 De Leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van de Goederen vergezeld gaat van de verificatie-e-mail die wordt uitgegeven bij aanvaarding van de Bestelling, samen met eventuele daaropvolgende revisies en/of aanpassingen die de datum van de Bestelling, het type, de prijs, de geschatte levering en de hoeveelheid van de Goederen tonen. de goederen.

3.2 De Leverancier zal de Goederen leveren op de locatie vermeld in de Order of op een andere locatie die de partijen overeenkomen (" Afleveradres") op elk moment nadat de Leverancier de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn. Als de Goederen niet op voorraad zijn, zal de Leverancier de Klant een geschatte leverdatum sturen naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. data kunnen worden geraadpleegd door te verwijzen naar de website van de leverancier. https://help.merchoid.com/order-status/

3.3 Indien de Klant een nieuwe Klant is, zal er geen levering plaatsvinden tenzij de Klant heeft voldaan aan het Leveranciersverificatieproces in overeenstemming met artikel 2.1 tot 2.2.

3.4 De levering van de Goederen zal worden voltooid bij aankomst van de Goederen op de Leveringslocatie.

3.5 Eventuele opgegeven leveringsdata gelden slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, vertragingen veroorzaakt door de fabrikant, vertragingen opgelopen als gevolg van technische storingen, inclusief maar niet beperkt tot serverfouten, defecten aan software enz., of het onvermogen van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Goederen. Om twijfel te voorkomen, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de opgegeven leveringsdatum te wijzigen.

3.6 Indien de Leverancier de Goederen niet levert, als gevolg van zijn eigen verzuim en niet als gevolg van enige omstandigheid vermeld in artikel 3.5, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de Goederen.

3.7 Indien de Klant er niet in slaagt de Goederen te accepteren of in ontvangst te nemen binnen drie Werkdagen nadat de Leverancier een poging tot levering heeft gedaan en/of de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn, dan zal, behalve wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het niet nakomen door de Leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst:

3.7.1 De levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de derde Werkdag na de dag waarop de Leverancier de Klant in kennis heeft gesteld dat de Goederen gereed waren; En

3.7.2 De Leverancier zal de Goederen opslaan totdat de levering plaatsvindt, en alle daarmee samenhangende kosten en uitgaven (inclusief verzekering) aan de Klant in rekening brengen.

3.8 Indien tien Werkdagen na de dag waarop de Leverancier een poging heeft gedaan tot levering en/of de Klant heeft medegedeeld dat de Goederen gereed waren voor levering, heeft de Klant de goederen niet in ontvangst genomen OR aanvaarding van de levering ervan, mag de Leverancier de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins vervreemden.

3.9 Indien de Leverancier tot en met 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert, mag de Klant deze niet weigeren, maar na ontvangst van de kennisgeving van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd, zal een aanpassing worden gemaakt aan de Orderfactuur.

3.10 De Leverancier kan de Goederen in gedeelten leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke termijn vormt een afzonderlijk contract. Een vertraging in de levering of een defect in een termijn geeft de Klant niet het recht om een ​​andere termijn te annuleren.

4. Eigendom en risico

4.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering in overeenstemming met artikel 3.

4.2 Het eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant nadat de Leverancier de volledige betaling (in contanten of in contanten) heeft ontvangen voor de Goederen en alle andere Goederen die de Leverancier aan de Klant heeft geleverd waarvoor betaling verschuldigd is, in in welk geval de eigendom van de Goederen overgaat op het moment van betaling van al deze bedragen.

4.3 Indien de Klant, voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen opgesomd in artikel 8 en/of in de gebeurtenis uiteengezet in artikel 3.8, dan kan de Leverancier, zonder enig ander recht of rechtsmiddel te beperken, hebben:

4.3.1 het recht van de Klant om de Goederen door te verkopen of deze te gebruiken in het kader van de normale bedrijfsvoering eindigt onmiddellijk; En

4.3.2 De Leverancier kan op elk moment van de Klant eisen dat hij alle Goederen die hij in zijn bezit heeft, aflevert en als de Klant dit niet onmiddellijk doet, een pand van de Klant of een derde partij betreedt waar de Goederen zijn opgeslagen, om deze op te halen. hen.

5. Prijs en betaling

5.1 De prijs van de Goederen is de prijs die is vermeld in de Bestelling, of, als er geen prijs is vermeld, de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier (zoals gepubliceerd op de Site van de Leverancier) die van kracht is op de datum van levering. in de valuta die van toepassing is op de woonplaats van de Klant.

5.2 De Leverancier kan, door de Klant op elk moment vóór de levering hiervan op de hoogte te stellen, de prijs van de Goederen verhogen om een ​​eventuele stijging van de kosten van de Goederen weer te geven die het gevolg is van:

5.2.1 elke factor buiten de controle van de Leverancier (inclusief wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen en heffingen, wisselkoersen, marges, verzendkosten en verhogingen van arbeids-, materiaal- en andere productiekosten);

5.2.2 elk verzoek van de Klant om de leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde Goederen te wijzigen; of

5.2.3 enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate of nauwkeurige informatie of instructies te geven.

5.3 Klanten worden doorverwezen naar hun regionale site, afhankelijk van waar ze de bestelling plaatsen.

5.4 De betaling vindt plaats in de valuta van de Klant en wordt na succesvolle plaatsing van de Bestelling onmiddellijk in mindering gebracht op basis van de betaalmethode van de Klant.

5.5 De ​​prijs van de goederen:

5.5.1 omvat bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde (btw) wanneer dergelijke prijzen worden vermeld in Britse ponden en/of euro's;

5.5.2 is exclusief bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde (btw) wanneer goederen worden besteld voor levering buiten de EU.

5.5.3 omvat de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen wanneer de Klant de optie voor gratis verzending selecteert bij het plaatsen van de Bestelling;

5.5.4 sluit kosten en lasten uit voor verpakking, verzekering en transport van de Goederen wanneer de Klant een alternatieve leveringsmethode kiest, die aan de Klant zal worden gefactureerd.

5.6 Bij het bestellen van producten voor bezorging buiten de EU kan de Klant onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor rekening van de Klant; de Leverancier heeft geen controle over deze kosten. Het douanebeleid varieert sterk van land tot land en daarom dient de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.

5.7 De Klant zal alle op grond van het Contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (behalve voor enige aftrek of inhouding vereist door de wet). De Leverancier kan te allen tijde, zonder beperking van enige andere rechten of rechtsmiddelen die hij heeft, elk bedrag dat de Klant aan hem verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat de Leverancier aan de Klant verschuldigd is.

5.8 Als de Klant vooraf Goederen heeft besteld, zal de Klant het volledige bedrag vóór de geplande releasedatum van de Goederen betalen.

5.9 De Klant heeft de mogelijkheid om de Goederen te betalen via PayPal of een creditcard of bankpas, zodra de Bestelling via de Site succesvol is geplaatst.

5.10 De Leverancier is niet verplicht een Bestelling uit te voeren die tegen een onjuiste prijs wordt geadverteerd.

5.11 De Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien er een fout wordt ontdekt in de prijs van de Goederen die de Klant heeft besteld. Als er een fout in de prijs wordt ontdekt die betrekking heeft op de goederen die de klant heeft besteld, zal de leverancier de juiste prijs van de goederen schriftelijk bevestigen. De Klant heeft de mogelijkheid om de Bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of, indien de Klant dit wenst, om de Bestelling te annuleren. Als de Klant ervoor kiest de Bestelling te annuleren, zal de Leverancier het volledige bedrag terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.3.

5.12 Leverancier kan te allen tijde de Bestelling weigeren. Indien de Bestelling wordt geweigerd nadat de Klant de betaling heeft gedaan, zal de Leverancier de Klant deze betaling binnen 172 uur terugbetalen. Deze betaling wordt terugbetaald volgens de oorspronkelijke betaalmethode van de Klant. De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele bankrekeningkosten die de Klant in rekening kan brengen als gevolg van de terugbetaling. Bij een dergelijke weigering wordt de Aankoopaccount van de Klant automatisch geannuleerd.

5.13 Als de Klant de kosten en het item op de factuur wil betwisten, moet hij dit doen binnen 30 dagen na de datum van de factuur die hij wil betwisten.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op of voortvloeiend uit of in verband met de Goederen zijn eigendom van de Leverancier.

6.2 De Klant erkent dat, met betrekking tot de Intellectuele-eigendomsrechten van derden op de Goederen, het gebruik door de Klant van dergelijke Intellectuele-eigendomsrechten afhankelijk is van het verkrijgen door de Leverancier van een schriftelijke licentie van de relevante licentiegever onder voorwaarden die de Leverancier het recht geven om dergelijke rechten aan de Klant in licentie te geven en de Klant zal, indien vereist, een dergelijke overeenkomst ondertekenen die redelijkerwijs door een relevante licentiegever wordt vereist om de belangen van de licentiegever te beschermen.

6.3 Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de naam van de Leverancier en de handelsmerken, handels- en bedrijfsnamen en dienstmerken van de Leverancier onder dit Contract, komt toe aan de Leverancier en de aan de Leverancier gelieerde ondernemingen, voor zover van toepassing.

7. Licentie en toegang

7.1 Afhankelijk van de naleving door de Klant van dit Contract en de betaling door de Klant van eventuele toepasselijke vergoedingen, verlenen de Leverancier of zijn contentproviders de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en het maken van persoonlijke en niet- commercieel gebruik van de diensten van Leverancier. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de diensten van de Leverancier of de inhoud ervan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van de diensten van de Leverancier of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

7.2 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in dit Contract aan de Klant worden verleend, zijn voorbehouden en behouden door de Leverancier of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere inhoudaanbieders. Geen enkel onderdeel van de diensten van de Leverancier mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.3 De Klant mag geen handelsmerken, logo's of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van de Leverancier inlijsten of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De Klant mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin de naam of handelsmerken van de Leverancier worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Beëindiging

8.1 Voor de online gekochte producten heeft de Klant het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en restitutie te ontvangen. Indien de Klant gebruik maakt van het recht om hetzelfde te doen, moet de Klant de Goederen opsturen binnen 14 dagen nadat hij de Leverancier heeft geïnformeerd dat hij het contract wil beëindigen. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het retourneren van het product.

8.2 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier dit Contract beëindigen en de toegang van de Klant tot de Site met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen zonder schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

8.3 De Overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd indien:

8.3.1 Indien de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op een bepaling van het Contract en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) deze inbreuk niet herstelt binnen 7 dagen nadat de partij hier schriftelijk van op de hoogte is gesteld; en/of

8.3.2 Indien de financiële positie van Afnemer zodanig verslechtert dat naar het oordeel van Leverancier het vermogen van Afnemer om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst naar behoren na te komen in gevaar is gebracht; en/of

8.3.3 Indien de Klant er niet in slaagt om de Leverancier binnen een redelijke termijn te voorzien van voldoende informatie om de Leverancier in staat te stellen de juistheid en geldigheid van de door de Klant verstrekte informatie te bepalen; en/of

8.3.4 de Leverancier vermoedt dat de Klant betrokken is, of op het punt staat betrokken te zijn, of op enigerlei wijze betrokken is geweest bij frauduleuze of illegale activiteiten.

8.3.5 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier de levering van de Goederen op grond van het Contract of een ander contract tussen de Klant en de Leverancier opschorten als de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 8.3.1 tot clausule 8.3.4, of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat aan een van deze bepalingen onderworpen te worden.

8.4 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen zonder schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien de Klant een op grond van het Contract verschuldigd bedrag niet betaalt.

8.5 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook zal de Klant onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen van de Leverancier aan de Leverancier betalen.

8.6 Beëindiging van het Contract heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de Leverancier die zijn ontstaan ​​bij de beëindiging, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot enige schending van dit Contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging.

8.7 Elke bepaling van het Contract die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om bij of na de beëindiging van kracht te worden of te blijven, blijft volledig van kracht.

8.8 Alle verzoeken om de Bestelling te annuleren, retourneren en terugbetalen moeten via de Site worden aangevraagd. Indien de Klant een verzoek indient om het Inkoopaccount op te heffen, zal dit binnen 28 dagen nadat de Leverancier een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, worden opgezegd. De Leverancier behoudt zich het recht voor om eventuele openstaande saldi van de Aankooprekening van de Klant af te trekken voordat de annulering van kracht wordt.

8.9 Indien Afnemer de Overeenkomst beëindigt, is Leverancier niet gehouden tot restitutie van enig geld.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van de Leverancier uit voor:

9.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

9.1.2 fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

9.1.3 schending van de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979; of

9.1.4 defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987; of

9.1.5 elke aangelegenheid ten aanzien waarvan het voor de Leverancier onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

9.2 Onder voorbehoud van clausule 9.1:

9.2.1 De Leverancier is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de Klant, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor winstderving, verlies van gegevens (inclusief maar niet beperkt tot gegevens), verlies als gevolg van claims van derden of enige indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het Contract; En

9.2.2 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval meer dan £ 5,000.00 bedragen. of het bedrag dat door de Klant op grond van het Contract is betaald, afhankelijk van welk bedrag lager is; En

9.2.3, voor zover toegestaan ​​door de wet, geeft de Leverancier geen (en sluit deze uitdrukkelijk uit, alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Site of de informatie, inhoud, materialen of Goederen die op deze Site zijn opgenomen, inclusief , zonder beperking, garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor het beoogde doel. Bovendien verklaart of garandeert de Leverancier niet dat de informatie die toegankelijk is via de De site accuraat, volledig of actueel is; en

9.2.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die links op de Site bevatten. Afnemer zal Leverancier te allen tijde volledig en als een doorlopende verplichting vrijwaren voor alle verliezen die geleden worden als gevolg van het gebruik van het API-systeem door Afnemer of iemand, al dan niet geautoriseerd door Afnemer; En

9.2.5 De ​​Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schending van de wet, regel en/of regelgeving die van toepassing is op het rechtsgebied van de Klant. Er wordt aangenomen dat het gebruik en het doel waarvoor de Klant de Goederen koopt geen inbreuk vormen op de wet, regels en/of voorschriften van het rechtsgebied waarin de Klant de Goederen koopt; En

9.2.6 De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele bezorgfouten van e-mails die worden verzonden als de Klant de Leverancier een ongeldig of onjuist adres heeft verstrekt; En

9.2.7 De Leverancier is niet aansprakelijk voor Goederen die via de Site worden gekocht door Klanten die niet de geschikte leeftijd hebben voor het genoemde product. Er worden beoordelingen weergegeven om aan te geven of de inhoud geschikt is voor bepaalde leeftijdsgroepen.

10. Gegevensbescherming

10.1 Leverancier beschikt over de volgende persoonsgegevens:

10.1.1 de naam, het telefoonnummer, het woonadres en/of correspondentieadres van de Klant, het e-mailadres, de leeftijd, het afleveradres en de gegevens over de betaalmethode;

10.1.2 informatie over het gebruik van de website door de Klant;

10.1.3 de account- en inloggegevens van de Klant;

10.1.4 details van de e-mails en andere elektronische communicatie die u van de Klant ontvangt;

10.1.5 het IP-adres van de Klant en webanalysegegevens

10.2 De Leverancier zal de persoonlijke gegevens van de Klant gebruiken voor de volgende doeleinden:

10.2.1 om de bestelling van de Klant uit te voeren;

10.2.2 om de Klant op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot zijn bestelling;

10.2.3 om betalingen van de Klant te innen en restituties te verlenen;

10.2.4 om verbeteringen aan te brengen aan de website van de Leverancier en de door de Leverancier geleverde diensten;

10.2.5 om de winkelervaring van de Klant te personaliseren;

10.2.6 om verzoeken om klantenondersteuning af te handelen en verbeteringen aan te brengen in de klantenservice;

10.2.7 om de Klant van tijd tot tijd (per e-mail of post) informatie te sturen over producten en details van promoties en speciale aanbiedingen van de Leverancier.

10.3 Leverancier mag de persoonsgegevens van Klant buiten de Europese Economische Ruimte overdragen aan de volgende bedrijven:

10.3.1 Klaviyo;

10.3.2 Wrike Inc;

10.3.3 James en James Fulfillment Inc;

10.3.4Google;

10.3.5 Facebook;

10.3.6 Optimaal;

10.3.7 Hotjar Ltd; En

10.3.8 FullStory Inc.

10.4 De rechten van klanten:

10.4.1 Op verzoek van de Klant en binnen een redelijke termijn daarna zal de Leverancier de Klant kosteloos de details verstrekken van alle persoonlijke informatie die hij over hem bewaart. De Leverancier kan de Klant verzoeken om een ​​identiteitsbewijs en/of andere relevante informatie die nodig kan zijn voor verificatiedoeleinden, voordat hij een dergelijk verzoek in behandeling neemt.

10.4.2 Als de Leverancier persoonlijke informatie over de Klant bezit die onjuist of verouderd is, kan de Klant contact opnemen met de Leverancier om dergelijke gegevens te corrigeren.

10.4.3 De Klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Leverancier als de Leverancier niet langer het recht heeft deze te gebruiken, om dergelijke informatie te laten verwijderen als de Leverancier deze te lang bewaart of om de verwerking ervan onder bepaalde omstandigheden te beperken.

10.4.4 De Klant kan zich afmelden voor contact door de Leverancier door de afmeldingsinstructies te volgen die staan ​​vermeld in elke e-mail die hij ontvangt van de Leverancier of door contact op te nemen met de Leverancier.

10.4.5 Als de Klant een klacht heeft over een van zijn rechten, het beleid vervat in dit artikel 10 of de manier waarop de Leverancier met zijn persoonlijke gegevens omgaat, heeft de Klant het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Britse toezichthouder, de Information Commissioner. De klant kan naar ico.org.uk/concerns gaan of bellen naar 0303 123 1113 voor meer informatie.

10.5 De ​​Leverancier zal alle persoonlijke informatie met betrekking tot de Klant bewaren in overeenstemming met alle wet- en regelgeving zoals van tijd tot tijd van kracht en zal de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

11. Overmacht

11.1 Geen van beide partijen zal dit Contract schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van enige van haar verplichtingen onder dit Contract als een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. Als de periode van vertraging of niet-nakoming zes maanden aanhoudt, kan de niet-getroffen partij dit Contract beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van vier weken aan de getroffen partij.

12. Klantretouren

12.1 Zodra de Klant de Goederen heeft ontvangen en vervolgens de Goederen wil retourneren aan de Leverancier, kan de Leverancier alleen Goederen ruilen of terugbetalen die worden geretourneerd in hun originele, ongeopende vorm en in een verkoopbare staat. Als de Goederen voldoen aan de vereisten in 12.1, zal de Leverancier de Klant volledig omruilen of terugbetalen, overeenkomstig artikel 12.3. De Leverancier vergoedt geen eventuele verzendkosten of extra gemaakte kosten. Alleen de prijs van de goederen wordt terugbetaald.

12.2 Alle retourzendingen moeten binnen 100 dagen na de leveringsdatum van de Leverancier door de Leverancier zijn ontvangen.

12.3 Elke terugbetaling door de Leverancier vindt plaats 14 dagen nadat de Leverancier de geretourneerde Goederen heeft ontvangen. Alle terugbetalingen worden geretourneerd in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode van de Klant.

12.4 Als de Goederen niet werken en de Klant contact heeft opgenomen met de klantenservicemedewerker van de Leverancier (waarvan de details op de Site staan) om de Goederen te bespreken en er geen oplossing kan worden geboden, wordt een volledige terugbetaling aan de Klant gegeven in overeenstemming met clausule 12.3. De Leverancier streeft ernaar om binnen vijf werkdagen op alle vragen van de Klant te reageren.

13. Algemeen

13.1 Opdracht en andere handelingen.

13.1.1 De Leverancier mag te allen tijde alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract cederen, overdragen, verhypothekeren, belasten, uitbesteden of op enige andere wijze handelen.

13.1.2 De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet toewijzen, overdragen, verhypothekeren, belasten, uitbesteden, in trust stellen of op enige andere wijze handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

13.2 De Leverancier kan de voorwaarden van dit Contract van tijd tot tijd wijzigen en nieuwe versies op de Site plaatsen. Voor gebruikers die voor de eerste keer Goederen via de Site kopen, zijn alle kopers vanaf de datum waarop de gewijzigde versie van het Contract op de Site is geplaatst, onderworpen aan het nieuwe Contract. Anders zullen dergelijke wijzigingen 30 dagen na de datum van kracht worden voor bestaande Klanten. gewijzigd Contract beschikbaar op de Site. Als de Klant de Site blijft gebruiken na het uploaden van het nieuwe Contract, betekent dit dat de Klant dergelijke wijzigingen accepteert.

13.3 Vertrouwelijkheid.

13.3.1 De Leverancier zal alle informatie die betrekking heeft op de Klant bewaren in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

13.3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het Aankoopaccount en het wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn computer en apparaten, en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, gaat de Klant ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Aankoopaccount of wachtwoord. De Klant dient alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt gehouden en dient de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij meent dat het wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt in een ongeoorloofde wijze.

13.4 Volledige overeenkomst.

13.4.1 Dit Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

13.4.2 Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot verklaringen, verklaringen, verzekeringen of garanties (onschuldig of uit onachtzaamheid gedaan) die niet in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige onjuiste weergave op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.

13.5 Variatie.

13.5.1 Geen enkele wijziging van dit Contract is van kracht tenzij deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

13.6 Afstand doen.

13.6.1 Een afstand van enig recht op grond van het Contract of de wet is alleen van kracht als deze schriftelijk is gedaan en mag niet worden beschouwd als een afstand van enige daaropvolgende schending of verzuim. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel op grond van het Contract of de wet zal een afstandsverklaring van dat of enig ander recht of rechtsmiddel vormen, noch de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

13.7 Scheiding.

13.7.1 Als een bepaling of een deel van de bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

13.8 Mededelingen.

13.8.1 Elke kennisgeving of andere mededeling die aan een partij wordt gedaan op grond van of in verband met het Contract, moet schriftelijk zijn en gericht aan die partij op de statutaire zetel (indien het een bedrijf is) of de hoofdvestiging (in elk ander geval ) of een ander adres dat die partij schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met deze clausule, en dat per e-mail wordt verzonden.

13.8.2 Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien per e-mail verzonden, één werkdag na verzending.

13.8.3 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betekening van een procedure of andere documenten in een juridische procedure.

13.9 Rechten van derden.

13.9.1 Niemand anders dan een partij bij dit Contract heeft het recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

13.10 Toepasselijk recht.

13.10.1 Het Contract, en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

13.11 Jurisdictie.

13.11.1 Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan.

We zullen u doorverwijzen naar het juiste winkelwagentje voor %country%. De kosten en valuta van uw bestelling kunnen veranderen. Controleer dit en druk nogmaals op de PayPal-knop om uw bestelling te betalen